[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދީނުގައި ސާބިތުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން

1 – ދީނު ސާބިތުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުގައި ގިނަގިނައިން ދުޢާކުރުން. 2 – އަޅުކަމުގައި ފަރުވާކުޑަ ނުކުރުން އަދި ޚާއްސަކޮށް ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމުގައި ދެމިހުރުން. 3 – ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން. 4 – ފިތުނަތަކާއި ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެއްވުން އެދި ﷲ އަށް ދެއްނެވުން. 5 – އެކުގައި އުޅޭ އެކުވެރިންގެ ގޮތުގައި ރަނގަޅު ޞާލިޙުން އިޚްތިޔާރުކުރުން. 6 – ގިނަގިނައިން ﷲ ތަޢާލާގެ ޒިކުރު ކުރުން. […]