[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތަކުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން

ހެނދުނާއި ހަވީރު ކިޔުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ އެހެނިހެން ޛިކުރުތަކަކީވެސް މިފަދަ އެތައް ފައިދާތަކެއް ހިމެނިގެންވާ ޛިކުރުތަކެކެވެ. ދުޢާއަކީ އަޅަމެންނަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޛިކުރު ގިނަގިނައިންކޮށްއުޅޭ ޞާލިޙު އަޅުންތަކެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.