[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރޯދަ ވިއްލުން އަވަސް ކުރުން

الحمد لله ސުވާލަކީ ރޯދަވިއްލުމަކީ ފަރުޟެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ އަދި ރޯދަ ވިއްލާ ގަޑީގައި މީހަކު މިސްކިތާ ހަމައަށް ފޯރިއިރު، މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރަނީއެވެ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށް އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތަކީ، ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު ރޯދަވިއްލުންތޯ ނުވަތަ ރޯދަ ވިއްލުމަށްފަހު ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވުންތޯ؟ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްތަކުން ދަލީލު ލިބެނީ، ރޯދަ ވިއްލުމުގައި ސުންނަތް ގޮތަކީ، ރޯދަވިއްލުން ވީހާވެސް އަވަސްކުރުމެވެ. ސަޢުދު ބިން ސަހުލު ރަޟިޔަﷲ އަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ […]