[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލްއިމާމު މާލިކު: مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – 12

އަވަހާރަވުން -رحمه الله– القعنبي ވިދާޅުވިއެވެ. “އެބޭކަލުން ވިދާޅުވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޑުއެއްސެވީމެވެ. މާލިކުގެފާނު ދުނިޔޭގައި އުޅުއްވީ އަށްޑިހަނުވަ އަހަރެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަވަނަ އަހަރުގައެވެ.” إسماعيل بن أبي أويس ވިދާޅުވިއެވެ. މާލިކުގެފާނު އާލާސްކަންފުޅުގައި އުޅުއްވިއެވެ. ދެން މާލިކުގެފާނު މަރުގެ ތަންމަތީގައި ވިދާޅުވި ބަސްފުޅަކާ ބެހޭގޮތުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ބައެއް އަހުލުވެރިން އަރިހުގައި ސުވާލުކުރީމެވެ. އެބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޝަހާދަތް ކިއެވެ. އަދި އަންނަނިވި އާޔަތް ކިޔަވާ ވިދާޅުވިއެވެ. لِلَّـهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ […]