[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަމިއްލަ ދަރިފުޅު މަރާލާ މީހާގެ ޙުކުމް

  ސުވާލު: އިސްލާމްދީނުގައި، އަމިއްލަ ދަރިފުޅު މަރާލާ މީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޙަޤީޤަތުގައި ބައްޕައަކީ ދަރިފުޅު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ އަސާސެވެ. އަދި ދުނިޔެއަށް އައުމުގެ ސަބަބެވެ. އެކަންއޮތީ އެހެންކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ދަރިފުޅު މަރާލުމުގެ ޙައްޤެއް ބައްޕައަކަށް ލިބިގެން ނުވެއެވެ. ހިތާމައާއިއެކު ދަންނަވަން ޖެހެނީ، ބައެއްމީހުން ﷲތަޢާލާގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުން (އަމިއްލަ ދަރިފުޅު މެރުން ހުއްދަކަމަށް) ދަލީލު ނަގައެވެ. އެއީ މިފަދައިން ދަލީލު ނެގުން ޞައްޙަ ނުވިކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ. ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ الإسراء: ٢٣  މާނައީ: […]