[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

سورة الهمزة ގެ ތަފްޞީރު – 4

(فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ) މާނަ: “(ނަރަކައިގައިވާ) ދިގުވެގެންވާ ތަނބުތަކަކުން (އެބައިމީހުންނަށް ޢަޒާބުދެއްވެވެއެވެ).” އެބަހީ : އެ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ނަރަކަ ވެއެވެ. އަދި އެތަނުގެ ހުރިހާ ބިތްތަކަށާއި ކަންކަނަށް ދަމާލެވިފައިވާ ތަނބުތަކެއް އެތަނުގައިވެއެވެ. އެއީ އެތަން ހުޅުވުމަށާއި ނުވަތަ އެތަނުން އެއްވެސް މީހަކަށް ނުކުތުމަށް ކުޅަދާނަ ނުވުމަށްޓަކައެވެ. އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ﷲ ސުބްޙާނަހު ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ޒަރީއާއިން މި ވާހަކަތައް ކިޔުއްވައި ދެއްވައި ބަޔާންކުރައްވާފައި މިވަނީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން މި އާޔަތްތައް އަހަރެމެންގެ ދުލުން ކިޔާލައި […]