[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް އެއްޗެހިކީ ޞަލީބީގެ ވާހަކަ

އައްދުރަރުލް ކާމިނާގައި މިފޮތުގައި (4/153) އިމާމު އިބުނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހުﷲ ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. “މޮންގޯލުގެ(ތަތާރުންގެ) ބޮޑުންގެ ބަޔަކު ނަޞާރާ ދީނަށް ވަނުމުގެ އުފަލުގައި ވަރަށް ގިނަ މޮންގޯލުންނަށް ބޭއްވުނު ޙަފުލާއަކަށް، ބޮޑެތި ނަޞާރާއިންގެ ޖަމާޢަތެއް ދިޔައެވެ. ދެން މިތަނުން  އެކަކު ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ބަދުބަސް ބުނަން ފަށައިފިއެވެ. އެހިނދު އެތަނުގައި އައްސާފައި އޮތް ޝިކާރަކުރާ ކުއްތާއެއް ވިއެވެ. ދެން މީނާ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް އެއްޗެހި ކިޔަން ފަށައި އޭގެ މައްޗަށް ބަސްތައް ގިނަކުރަން […]

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 41 “ޢުޘްމާނުގެފާނު ޝަހީދުކޮށްލެވުން.”

ށ. ޢުޘްމާން ބިން ޢައްފާން رضي الله عنه ޝަހީދުކޮށްލެވުން: މުއުމިނުންގެ ޚަލީފާ ޢުމަރު ބިން އަލް ޚައްޠާބް رضي الله عنه ޝަހީދު ކޮށްލެވުމާއެކު، ޞަޙާބީންގެ ޒަމާނުގައި ފިތުނަތައް ފާޅުވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ. ފަހެ އޭގެކުރިން އެދޮރުވަނީ ފިތުނަތަކާއެކު ބަންދުކުރެވިގެންނެވެ. އެކަލޭގެފާނު -رضي الله عنه- ޝަހީދުކޮށްލެވުމާއެކު ބޮޑެތިވެގެންވީ ފިތުނަތައް ފާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދި އެކަމާއިގެން ފާޅުވެގަތް ބަޔަކީ، އެބައެއްގެ ހިތުގައި އީމާންކަމުގެ ކުޑަވެސް މިންވަރެއް ނެތް ބައެކެވެ. އަދި އެބައެއްގެ ހިތުގައި މިދީނާމެދު ނުބައިކަމާއި މަކަރުވެރި ރޭވުންތައް […]