[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

سورة النصر ގެ ތަފްސީރު – 4

﴿إنه كان تواباً﴾ އެބަހީ: އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ގިނަގިނައިން ތައުބާލެއްވުން މަތީ އެކަލާނގެ ދެމިވޮޑިގެން ވެއެވެ. ފަހެ ތިބާ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދި ދަންނަވައިފި ކަމުގައި ވަނީނަމަ ތިބާއަށް ތައުބާ ލައްވައެވެ. މިސޫރަތުގެ މާނައަކީ މިއީއެވެ. އެހެނެއްކަމު ބުއްދިވެރިޔަކަށް މެނުވީ ފަހުމްނުވާނެފަދަ ބޮޑުވެގެންވާ ކަމެއް މިސޫރަތުގައިވަނީ ފޮރުވިގެންނެވެ. މިހެނީ އިބްނު ޢައްބާސް رضي الله عنهما ގެ ޢުމުރުގެ ހަގުކަމާއެކުވެސް ޢުމަރު ބުން އަލްޚައްޠާބު رضي الله عنه، އެކަލޭގެފާނުގެ މަޖުލިސްތަކަަށް އިބްނު ޢައްބާސް  رضي […]