[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުރުސި، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ފާރުގައި އެލުވާފައި/ތަތްކޮށްފައި ބެހެއްޓުން

ސުވާލު: ބައެއް މުސްލިމުންގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އިރު، އެކި އެކި ފާރުތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ﷲ ތަޢާލާގެ ރިވެތި ނަންފުޅުތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި  ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓަރުތަކާއި ބޯޑުތައް ހިއްޕާފައިވާތީ ފެނެއެވެ. މިކަމާމެދު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: ހަމަކަށަވަރުން، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތަކާއި ޕޯސްޓަރުތައް ގޭގޭގަޔާއި މަދަރުސާތަކުގަޔާއި ނާދީތަކުގަޔާއި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތާގައި އެލުވާފައި ނުވަތަ ތަތްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ އޭގައި ޝަރުޢީ ގޮތުން މުންކަރާތްތަކެއް އަދި އެކަމާމެދު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް […]

سورة الهمزة ގެ ތަފްޞީރު – 2

(يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ) މާނަ : ”  ހަމަކަށަވަރުން، އޭނާގެ މުދާ އޭނާ ދަމަހައްޓާނެކަމަށް އޭނާ ހީކުރެތެވެ. “ އެބަހީ : އޭނާގެ މި މުދާ އޭނާ ދުނިޔޭގައި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ލަހައްޓައިދޭނޭކަމަށް އޭނާ ހީކުރެއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ޖިސްމާނީ ހަށިގަނޑު ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ އޭނާގެ ޒިކުރާ ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ. އޭނާގެ ޒިކުރާ ދަމަހައްޓާއިދޭނޭކަމުގައި ނުވަތަ އޭނާގެ އުމުރު ދިގުކޮށްދޭނޭ ކަމުގައި އޭނާ ހީކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ކަންތައް އޮތީ އެފަދައަކުން ނޫނެވެ. ފަހެ […]