[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޚިތާނުނުކުރާ މީހެއްގެ އިމާމުކަން

ސުވާލު: ޢުމުރުން ތިރީސް އަހަރުވުމަށްފަހުގައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ޢުމުރުގެ ގޮތުން ދަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ޢުމުރުން ގިނަދުވަސްވުމަށް ފަހުގައި ފިރިހެނަކު ނުވަތަ އަންހެނަކު އިސްލާމްވެއްޖެނަމަ އެ މީހުންނަށް ޚިތާނުކުރުން ލާޒިމުވާނޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ޚިތާނުނުކުރާ މީހެއްގެ އިމާމުކަން ޞައްޙަވާނޭ ހެއްޔެވެ؟ ************************************************************ ޖަވާބު: އަލްޙަމްދު ލިﷲ ހަމަކަށަވަރުން، ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންވެސް ޚިތާނުކުރުމަކީ ފިޠުރަތުގެ ގެ ސުންނަތްތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. ޢުމުރުން ދުވަސްވުމަށްފަހުވެސް އެކަން ނުކޮށްހުރިނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް އެއްވެސްކަމެއް ނެތެވެ. އޭނާގެ އިމާމުކަން ދަންނައެ، ފަހެ އެކަން […]