[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޖިންނީން (5)

އަދި މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلمގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނު އާޔަތްތަކުން މުޚާޠަބު ކުރެވިފައިވަނީ ޚަލްޤުތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެހާ އިންސީންނާއި ޖިންނީންނަށެވެ.