[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

سورة العصر ގެ ތަފުސީރު 3

ދެވަނަ ޞިފައަކީ: ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މިބަސްފުޅެވެ. (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) (އަދި ޞާލިޙު ޢަމަލުތައް ކުރިމީހުންނެވެ.) އެބަސްފުޅުގެ މާނައަކީ ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންނަކީ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ މަތީގައި ޤާއިމުވި މީސްތަކުންނެވެ. އެއީ ނަމާދުކުރުމާއި ޒަކާތްދިނުމާއި ރޯދަހިފުމާއި ޙައްޖުވުމާއި އަދި މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމާއި އަދި ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ގުޅުން ބޭއްވުމާއި އަދިވެސް އެނޫން ޢަމަލުތަކެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ހަމައެކަނި އެއީ ހިތުގައި އޮތްކަމެއްކަމުގައި ހަދައިފައި ފުއްދައިލީއެއް ނޫނެވެ. އެއަށް ޢަމަލީސިފަވެސް ގެނައީއެވެ. އަދި (الصَّالِحَاتِ ) “ހެޔޮޢަމަލުތައް” ހިމެނެނީ އަންނަނިވި […]