[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ވަކި ވަގުތެއް ކަނޑައަޅައިގެން ޤަބުރުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

ޞާލިޙުންނާމެދު ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔުމުން ރައްކާތެރިވާން އެބަޖެހެއެވެ. އެބައިމީހުންގެ ޤަބުރުތައް ﷲ ފިޔަވައި އެހެންފަރާތްތަކަށްއަޅުކަންކުރެވޭ ބުދުތައް ކަމުގައި ވެއްޖެއެވެ. ހިތާމައާއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ، ވަރަށް ގިނަ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ޤަބުރުތަކުގެ މަތީގައި ބިނާކުރުމާއި، އޭގެ ފަހުގައި އެތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއި، އަހަރުގެ ވަކި ދުވަސްތަކުގެ ޒިޔާރަތްކުރެވޭ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި އެފަދަ ތަންތަން ހަމަޖެއްސުމާއި، އެތަންތަނުގައި ﷲ އަށް ދުޢާކުރުމާއި، ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި، ނަމާދުކުރުމާއި، އަދި އޭގެފަހުގައި އެޤަބުރުގައިވާ މީހާގެ ކިބައިން ދުޢާކުރުން، ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި ޢާއްމުވެފައިވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުންވެސް މިޢީ […]

އަލްއިމާމު އައްޝާފިޢީ (محمد بن إدريس الشافعي) – 7

ޝާފިޢީގެފާނުގެ ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. ޝާފިޢީގެފާނު ސަތޭކަ ސާޅީހަށްވުރެ ގިނަފޮތް އުޞޫލާއި ފުރޫޢުގައި ލިޔުއްވާފައިވާކަމަށް ބައިހަޤީ އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތެއްކަމުގައިވާ އަލްމަނާޤިބުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.