[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތަޔައްމުމުކުރުން

ތަޔައްމުމުކުރުން ތަޔައްމުމުގެ ލުޣަވީ މާނަ: އެއީ ޤަޞްދުކުރުމެވެ. ޝަރުޢުގައި ތަޔައްމުމުއަކީ ޚާއްޞަވެގެންވާ ގޮތެއްގައި، ﷲ އަށް އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން، މޫނުގަޔާއި ދެ އަތްތިލައިގައި ޠާޙިރު ވެލީން ފުހުމެވެ. ތަޔައްމުމުގެ ޙުކުމާއި އެކަމަކީ ޝަރުޢުވެގެންވާކަމެއް ކަމުގެ ދަލީލު ތަޔައްމުމުކުރުމަކީ ޝަރުޢުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އެއީ އަޅުތަކުންނަށް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވާފައިވާ ލުއިފަސޭހަކަމެކެވެ. އެއީ މި ޝަރީޢަތުގެ ރިވެތިކަމުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މި އުންމަތުގެ ޚަޞާއިޞުތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. (މި އުންމަތަށް ޚާއްޞަކަމެކެވެ) ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ […]