[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ދީނުގެ ކަމަކާމެދު އޮޅުންއަރައިފިނަމަ ސުވާލު ކުރަންވީ ކާކުގެ ގާތުގައި ހެއްޔެވެ؟

ސުވާލު: ދީނުގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ނަމާދު، ރޯދަ، ޙައްޖު، މުޢާމަލާތު އަދި ވަރި ފަދަ ކަމަކާމެދު އޮޅުންއަރައިފިނަމަ ފަހެ މުސްލިމް ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން އެބޭކަލެއްގެ ޢިލްމާއި، ޞާލިޙުކަމާއި، ތަޤުވާވެރިކަމަށް މީހުންނަށް އެނގިފައިވާ އެއް ބޭފުޅެއްގެ ރައުޔު އެކަމުގައި ހޯދުމުން ފުދޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ މިޘާލަކަށް ހައިއަތުލް ކިބާރުލް ޢުލަމާއުގެ ޢިލްމުވެރިއެއް ނުވަތަ އެފަދަ ޢިލްމުލިބިފައިވާ އެހެން ބޭފުޅެކެވެ. އެފަދަ ބޭފުޅެއްގެ އަރިހުގައި ސުވާލުކޮށް ޘާބިތު ޖަވާބެއް ލިބުމުން އެގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ […]