[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޖިބްރީލް ޙަދީޘްގެ ފައިދާތައް 2

18- ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކަމުގައިވާ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ގައި އެވަނީ މުޅި ދީނެވެ. މުޅިދީން ބިނާވެގެންވަނީ ﷲ ފިޔަވައި ޙައްޤުގޮތުގައި އަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކު ނެތްކަން ޤަބޫލުކުރުމުގެ މައްޗަށާއި މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ރިސާލަތަށް އީމާންވުމުގެ މައްޗަށެވެ. 19- ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމައިގައިވާ  ހުރިހާ ކަންތައްތައްވެސް ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމައިގެ އެއްބަޔަށް އީމާންވުމަކުން އީމާންވީކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. 20- ޙައްޤު ގޮތުގައި އަޅުކަންކުރެވޭ ހަމައެކަނި […]

މުސްލިމުން ޤަތުލުކުރެވެމުން ދާއިރު ތިބާއަށް ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟

1- އެ އަޚުންނަށް ނަޞުރުދެއްވާތޯ ދުޢާކުރުން. މީގެ ތެރޭގައި ނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުން ހިމެނޭ.قال النبي صلى الله عليه وسلم : (هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ) رواه البخاري (2896( މާނައީ: “ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނަޞްރުލިބެނީވެސް އަދި ރިޒުޤުލިބެނީވެސް ތިޔަބައިމީހުންގެ ބަލިކަށިމީހުންގެ ސަބަބުންނެވެ. [ އެބަހީ: އެބައިމީހުން ކުރާ ދުޢާގެ ސަބަބުންނެވެ.]” 2- ޞަދަޤާތުގެ  ފައިސާއާއި އެހެނިހެންތަކެތި އެއްކޮށް އިތުބާރު ހިފޭ މަގުތަކުން އެތަކެތި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. 3- އަނިޔާލިބޭ އަދި ބަލިކަށި މީސްތަކުންނަށް ތިމާއަށް ވެވުނުގޮތަކުން […]