[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަންހެނުން ބަންގި ގޮވައި ޤަމަތްދޭން ޖެހޭނެހެއްޔެވެ؟

ސުވާލު: އަންހެނުން އެކަނބަލުންގެ ޖަމާޢަތުގައި ނުވަތަ އެކަނި ނަމާދު ކުރާއިރު ބަންގި ގޮވައި ޤަމަތްދިނުމީ އެކަނބަލުންގެ މައްޗަށް ވާ ވާޖިބެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އޮޅުންފިލުވައި ދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު: ހުރިހާ ޙަމްދެއް ހުރީ ﷲ އަށެވެ. ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ދާއިމީ ފަތުވާ ކޮމެޓީ اللجنة الدائمة للإفتاء އާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ. އަންހެނަކު އިމާމުކަން ކުރާނަމަ އެކަނބަލުން ޤަމަތްދޭން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބުދީފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ. “އެކަނބަލުންގެ ޙައްޤުގައި ޤަމަތްދިނުން ޝަރުޢުވެގެން ނުވެއެވެ. އެއީ އެކަނި ނަމާދުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ […]