[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަނބިމީހާ ފިރިމީހާގެ ނަމުން ގޮވުން

ސުވާލު: ފިރިމީހާގެ ނަމުން ގޮވުމަކީ އަނބިމީހާއަށް ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއްތޯ ބުނެދެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު: ހުރިހާ ޙަމްދެއްވަނީ ﷲ އަށެވެ. ފިރިމީހާގެ ނަމުން އަނބިމީހާ އޭނާއަށް ގޮވުމަކީ މައްސަލައެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަން މަނާކުރާނޭ ދަލީލެއް ނެތެވެ. މި ފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ބަލާނީ މީސްތަކުންގެ އާދަކާދައާއި ޘަޤާފަތުގެ މައްޗަށެވެ. ޤައުމެއްގައި އާދަކާދައެއްގެ ގޮތުގައި ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް މުޚާޠަބު ކުރާއިރު މިސާލަކަށް ކުންޔާ ބޭނުންކުރާނަމަ އަދި ނަމުން ގޮވުމަކީ އަދަބާ ޚިލާފުކަމަކަށްވާނަމަ ނުވަތަ ފިރިމީހާ އޭނާގެ ނަމުން ގޮވުމަށް ނުރުހޭނަމަ އަނބިމީހާ […]

ނަމާދު ޤާއިމުނުކުރާ މީހެއްގެ ކިބައިން ރޯދަ ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ނަމާދު އަޅާފައި ތިޔަތިބެނީ ފަހެ ނަމާދު އެޅުމުގެ ފާފައިގެ ބޮޑުކަން ނޭގޭތީތޯއެވެ؟ ނުވަތަ އެކަމާއި މެދު ޣާފިލްވެފައިވާތީތޯއެވެ؟ ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. “حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ” (سورة البقرة: 238) “ތިޔަބައިމީހުން ފަރުޟު ނަމާދުތަކަށް ރައްކައުތެރިވާށެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މެދުނަމާދަށް (އެބަހީ ޢަޞުރު ނަމާދަށް) ރައްކައުތެރިވާށެވެ. އަދި ކިޔަމަންތެރިވެގެންވާ ހާލު ތިޔަބައިމީހުން ﷲ ގެ ކުރިފުޅުމައްޗަށް ތެދުވާށެވެ.” ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަމާދު ފިޔަވައި […]