[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތު

މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އިޛުނަފުޅާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނާ އެއިލާހު މާތްކުރެއްވި މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް މައްސަރު ބައްދަލުކުރާނެއެވެ. ރޭތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް ރޭ ވަނީ އެ މައްސަރުގައެވެ. ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް ފޮތް އުންމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް އުންމަތުގެ، ރަސޫލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނީ އެރޭގައެވެ. ﷲ ގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހަކަށް ރަމަޟާން މަހަކީ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެކެވެ. އައްރަޙްމާނުގެ ރަޙްމަތް […]

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (35)

އަންހެނުން (ގެއިން ބޭރުގައި) މަސައްކަތްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި އިސްލާމީ މަންހަޖާއި ޢަލްމާނީން(secularists)   ދެކޭގޮތުގެ ފަރަޤުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު ފަރަޤަކީ މިމައްސަލައިގައި އެބައިމީހުން އަޞްލަކަށް ބަލާ މިންގަނޑެވެ.