[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޙުކުމް

ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޙުކުމާމެދު ދަންނައެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ލޭ ހަދިޔާކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ.