[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މިއަޅުކަމުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ކޮންބައެއްހެއްޔެވެ؟

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. و بعد. “މިއަޅުކަމައިގެން ތެދުވެވަޑައިިގެންފައިވަނީ ނަބިއްޔުންނާއި ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި އަދި އަލްޙުލަފާއުއް ރާޝީދޫންނާއި، އަދި ޞަޙާބީ ބޭކަލުންނާއި އަދި ތާބިޢީ ބޭކަލުންނާއި އަދި ޞާލިޙުންނާއި އަދި އެބައިމީހުންގެ މަންހަޖުގެ މަތީގައިވާ މީހުންނެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންނަށް ކުރިމަތިވީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެބޭކަލުން ކެތްތެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އެއީ ﷲގެ ފަރާތުން ޘަވާބާއި އަދި މީސްތަކުން ހިދާޔަތު ލިބުމަށް އެދުންވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ހާލުގައެވެ. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންގެ […]