[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މިއަޅުކަމުން ފައިދާނުވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ ވަހުމެކެވެ.

ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމުންނާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުމުން ފައިދާނުވާކަމަށް (ޤަބޫލުކުރުމަކީ) ވަހުމެކެވެ. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. و بعد. “ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުން މިއަޅުކަމުގެ މައްޗަށް މުސްލިމުން ތެދުވެ އެކަމުގެ މަތީގައި ޤާއިމުވުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާކަމެކެވެ. އެއީ އެކަމަށް މީހަކު އިޖާބަ ނުދިންކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ. ސަބަބަކީ އެކަން އަދާކުރުމަކީ ﷲއަށް ކުރެވޭ އަޅުކަމެކެވެ. އަދި އެއީ ފާފައިގެ އަހުލުވެރިންނަށް ﷲގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް އުޒުރުތަކެއް މެއެވެ. އެހެނީ […]