[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިބުނު އަލްޤައްޔިމު : އަޅާ ވެރިރައްބުގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިހުންނާނެ ދެމަޤާމް

އިމާމު އިބުނުލް ޤައްޔިމު ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތެއްކަމުގައިވާ ފަވާޢިދުގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. “އަޅާ އޭނާގެ ރައްބުގެ ކުރީމަތީގައި ހުއްޓެން ޖެހޭ ދެމަޤާމެއް ވެއެވެ. (ފުރަތަމައީ) ﷲގެ ކުރިމަތީގައި ނަމާދަށް ހުއްޓޭ ހުއްޓުމެވެ. (ދެވަނައީ) ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާއި ބައްދަލުކުރާ ދުވަހު (ޤިޔާމަތްދުވަހު) ހުއްޓޭ ހުއްޓުމެވެ. ފުރަތަމަ ހުއްޓުމުގައި ޙައްޤުގޮތުގައި ހުއްޓުނު (އެބަހީ: ނަމާދު ފުރިހަމައަށް ޤާއިމުކޮށްފި) މީހާއަށް ދެވަނަ ޙުއްޓުން ލުއިވާހުއްޓެވެ. ފަހެ (އެފުރަތަމަ) ހުއްޓުމަށް ފަރުވާ ކުޑަކޮށްފި މީހާއަށް ދެވަނަ ހުއްޓުން ނުހަނު ދަތިއުނދަގޫ ވެގެންވާ […]