[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމު5 – ޒުހުދުވެރިކަމާ ބެހޭ ފޮތްތައް

ޒުހުދުވެރިކަމާ ބެހޭ ފޮތްތައް 1- ކިތާބުއް ޒުހުދި – އިބްނުލް މުބާރަކު (އަވަހާރަވީ 181ހ) 2- ކިތާބުއް ޒުހުދި – ވަކީޢު ބިން ޖައްރާޙު (129ހ ން 197ހ) 3- ކިތާބުއް ޒުހުދި – އަޙްމަދު ބިން ޙަންބަލް (164ހ ން 241) 4- ކިތާބުއް ޒުހުދި – ހަންނާދު ބިން އައްސައްރީ އަލްކޫފީ (152ހ ން 243ހ) ބަޔާންވެދިޔަ މުޞައްނަފާތުތަކާއި އަދި މި މައުޟޫގައި ލިޔެފައިވާ އެހެން ފޮތްތަކަށް ބަލާއިރު ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމަށް ސަލަފުން ދެއްވި […]

ނަމާދުގެ ޤަދަރު މަތިވެރިކުރުން 5

ﷲ ތަޢާލާ އަޅުކަންތައް ފަރުޟުކުރައްވާފައިވަނީ ބައެއް ވަގުތުތަކެއްގައި ނުވަތަ ޙާލަތްތަކެއްގައެވެ. މިގޮތުން ރޯދަ ފަރުޟުވެގެންވަނީ ހަމައެކަނި ރަމަޟާންމަހުގައެވެ. ޒަކާތް ފަރުޟުވެގެންވަނީ ނިޞާބު ހަމަވެ އަހަރެއް ވުމުންނެވެ. ޙައްޖު ފަރުޟުވެގެންވަނީ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ މީހާގެ މައްޗަށް އުމުރުން އެއްފަހަރެވެ. ނަމަވެސް ނަމާދުގެ ޚާއްޞަ ކަމަކީ ކޮންމެ އިސްތިޘްނާއީ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައްފިޔަވައި ކޮންމެ ޙާލެއްގައި ނަމާދު ފަރުޟުވުމެވެ. ބަލިމީހަކަށްވިޔަސް، ދަތުރުވެރިއަކަށްވިޔަސް، ޤައިދުގައިވާ އަސީރަކަށްވިޔަސް، ހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތުގައިވިޔަސް ނަމާދު ދޫކޮށްލަން އުޒުރެއްނެތެވެ. ޙައިޟުވެރިން ފަދަ މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރުން މަނާވަނީވެސް ނަމާދުގެ […]