[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 38 “މުދަލާއި ފައިސާ ގިނަވެ، ޞަދަޤާތުގައި ހިފާނެ މީހަކު ނުވުން.”

ދެންފަހެ ހަމަކަށަވަރުން، ތެދުވެރި [ނަބިއްޔާ] صلى الله عليه وسلم އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަބަރުދެއްވާފައިވާ ގިނަ ކަންކަން މިވަނީ ކަށަވަރުވެ ނިމިފައެވެ. އަޞްޙާބު ބޭކަލުން -رضي الله عنهم- ގެ ޒަމާނުގައި ރަށްތައް ފަތަޙަވުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ މުދާވެރިކަން ގިނަވެފައެވެ. ފާރިސީންނާއި ރޫމީންގެ މުދާތައް ވަނީ ބަހައިފައެވެ. އެއަށްފަހު ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް -رحمه الله- ގެ ޒަމާނުގައި މުދާ ގިނަވެ ބަންޑުންވިއެވެ. ފަހެ ޞަދަޤާތުގެ ގޮތުގައި މީހުން މުދާ ބަހައި އޭގައި ހިފާނެ މީހަކު ނުވިއެވެ. އަދި […]