[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ވުޟޫގެ ސުންނަތްތައް

ވުޟޫކުރުމުގައި މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ ކަންތައްތައްވެއެވެ. އެއީ އެކަން ކުރާ މީހާ އަށް އަޖުރު ލިބޭ ކަންކަމެވެ. އަދި އެކަންތައްތައް ދޫކޮށްލިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަންކަމެވެ. މި ކަންކަމަށް ކިޔެނީ ވުޟޫގެ ސުންނަތްތަކެވެ. 1- ވުޟޫކުރަން ފަށައިގަންނަ ހިނދު ބިސްމި ކިއުން: ދަލީލަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ މި ޙަދީޘެވެ . ((لاَ وُضُوءَ لِمن لَم يَذْكُرِ اسمَ اللهِ عَلَيهِ)) [أخرجه أحمد 2/418 وأبوداود برقم 101 والحاكم 1/147 وغيرهم من […]

ނަމާދު އަޅާ މީހާގެ ޙުކުމް 4

  މީހަކު ސުވާލުކޮއްފާނެއެވެ: ނައްޞުތަކުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ނަމާދު ދޫކުރާ މީހާއަކީ ނަމާދުގެ ވާޖިބުކަމާމެދު އިންކާރު ކުރާހާލު ނަމާދު ދޫކުރާމީހާ ކަމުގައި ސިފަކުރުން ހުއްދަވެގެން ވޭހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު: އެގޮތަށް ސިފަކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. އެހެނީ އެކަމުގައި ދެ ނުރައްކަލެއް އެބަ އޮތެވެ. ފުރަތަމައީ: ﷲ ތަޢާލާ ޙުކުމް ބާއްވާލެއްވި ނުވަތަ ޙުކުމްގެ ސަބަބެއްކަމުގައި ލެއްވި ޞިފަދޫކޮށްލުން އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ތަޢާލާ ކުފުރުގެ ޙުކުމް ލައްވާފައިވަނީ ނަމާދު ދޫކުރާމީހާގެ މައްޗަށެވެ. އިންކާރު ކުރާމީހާގެ މައްޗަކަށް ނޫނެވެ. އަދި ދީނުގެ […]