[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ބޮޑު ސްކޫލް

އެއްދުވަހަކު ފައިރޫޝް ރަށުގައި އަލަށް ހުޅުވި ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ބަލާލުމަށްޓަކައި އޭނާގެ މަންމަޔާއެކު ދިޔައެވެ. އެއީކުދިންނާ ގުޅޭގޮތަށް ވަރަށް ރީތިކޮށް ހަދާފައިވާ ސްކޫލެކެވެ.

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 32 “ޤިޔާމަތުގެ ކުދި ޢަލާމާތްތައް.”

ތިންވަނަ ފަޞްލު ޤިޔާމަތުގެ ކުދި ޢަލާމާތްތައް. ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޤިޔާމަތުގެ ކުދި ޢަލާމާތްތައް ވަރަށްވެސް ގިނައެވެ. އޭގެތެރެއިން މިތާ އަޅުގަނޑު ޛިކުރުކޮށްފައިވާނީ [ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ] ސުންނަތުން ޘާބިތުވާންހުރި، ޤިޔާމަތުގެ ކުދި ޢަލާމާތްތަކެވެ. އަދި ޢިލްމީ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިގެން ޘާބިތުވާންނެތް ކަމެއްނަމަ އެކަމެއް ދޫކޮށްލީމެވެ. އެއީ އެޙަދީޘްތަކަށް ނަޒަރުހިންގައި އަދި އެކަމުގެ މައްޗަށް ޢިލްމުވެރީން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަށް ދެނެގަތުމަށްފަހު ޞައްޙަކަމާއި ޟަޢީފްކަމަށް ބަލާފައެވެ.  ނުވަތަ އޭގެތެރޭގައި ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތެއް ކަމުގައި އެނގެންހުރި […]