[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 31 “ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ގިންތިތައް.”

ދެވަނަ ފަޞްލު ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތްތައް ބެހިފައިވާ ބައިތައް. ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތްތައް ދެބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ: 1. ކުދި ޢަލާމާތްތައް: އެއީ ޤިޔާމަތްވުމުގެ ކުރިން ޒަމާންތަކެއްގެކުރިން ފާޅުވާ ޤިޔާމަގެ ޢަލާމާތްތަކެވެ. މިކަންތައްތައް ވާހުށީ އާދައިގެ ގޮތަކަށެވެ. ޢިލްމު އުފުއްލެވުމާއި، ޖާހިލުކަން ފާޅުވުމާއި، ރާބުއިމާއި އަދި ޢިމާރާތްތައް އުސްވުން ފަދަ މިބާވަތުގެ ކަންކަމެވެ… މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަން ފާޅުވާނީ ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި ޢަލާމާތްތަކާ އެކުއެކީގައި ކަމުގައި ވެސް ވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ އޭގެ ފަހުންނެވެ. 2. ބޮޑެތި ޢަލާމާތްތައް: އެއީ ޤިޔާމަތުގެ […]