[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަދެކެ ލޯބިވުން

އިބްނުލް ޤައްޔިމް ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނުގެ ނޫނިއްޔާގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. [شرح النونية للهراس (2/134).] شرطُ المحبةِ أن توافِقَ مَنْ تحبَّ على محبَّته بلا عصيان ތިބާ އެފަރާތެއްދެކެ ލޯބިވާ ފަރާތުގެ ލޯބީގެ މަތީގައި އެއްވެސް އުރެދުމެއް ނެތި ތެދުވެރިވުމީ ލޯބިވުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެކެވެ. فإذا ادَّعيتَ له المحبةَ مع خلافِكَ ما يُحبُّ فأنت ذو بُهتانِ ތިބާ އެފަރާތުގެ އަމުރުތަކާ ޚިލާފުވަމުން، އެފަރާތްދެކެ ލޯބިވާކަމަށް ތިބާ ދަޢުވާކޮށްފިނަމަ، ފަހެ ތިބާ […]

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 29 “أَشْرَاطُ السَّاعَة ގެ ތަޢާރަފް”

ފުރަތަމަ ބާބު އެއްވަނަ ފަޞްލު “أَشْرَاطُ السَّاعَة” ގެ ތަޢާރަފް الشَّرَطَ: އެއީ ޢަލާމާތެވެ. ގިނަގޮތީ أَشْرَاط އެވެ. އެއްޗެއްގެ أَشْرَاطُ އަކީ އޭގެ ފެށުމެވެ. އޭގެތެރޭގައި “شُرَطَ السُّلْطَان” އެއީ ވެރިމީހާގެ ލަޝްކަރުން، ލަޝްކަރުގެ އެހެނިހެން މީހުންގެ މައްޗަށް އިސްކުރެވޭ މީހުންނެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން: އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަމަށް “الاشْتِرَاطُ” [ނުވަތަ شَرْط] އޭ ކިޔައެވެ. ފަހެ ޝަރުޠަކީ ޝަރުޠުކުރެވޭ އެތީގެ ޢަލާމާތެކެވެ.[1] “السَّاعَة” ގެ ބަހަވީ މާނަ: އެއީ ރެއާދުވާލުގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން […]