[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކާފިރުކަމުގެ ތަޢުރީފާއި އޭގެ ވައްތަރުތައް 3

ބޮޑުކާފަރުކަމާއި ކުޑަކާފިރު ކަމާއި ދެމެދުގެ ފަރަޤު ކުރުގޮތަކަށް 1- ބޮޑު ކާފަރުކަން އިސްލާމްދީނުން ބޭރުކޮށްލައެވެ. އަދި އެންމެހާ ހެޔޮ ޢަމަލު ބާޠިލު ކޮށްލާނެއެވެ. ކުޑަކާފަރުކަން އިސްލާމްދީނުން ބޭރު ކޮށްނުލައެވެ. އަދި ހެޔޮޢަމަލުތައްވެސް އެކީ އެކަށް ބާޠިލް ނުކުރާނެއެވެ. އަކަމަކު އެކާފަރުކަމުގެ ނިސްބަތުން ހެޔޮ ޢަމަލު މަދުވަމުން ދާނެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ވެރިޔާ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 2- ބޮޑު ކާފަރުކަމުގެ ވެރިޔާ ނަރަކައިގައި ދެމިހުންނާނެއެވެ. ކުޑަ ކާފަރުކަމުގެ ވެރިޔާ ނަރަކައަށް ވަނަސް ދެމިނުހުންނާނެއެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު އެފަދަ […]