[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (22)

ކުޑަކުދިންނާއި ޚާދިމުންނަށް އެމީހުންގެ މައިންބަފައިން ނިދާ ކޮޓަރިއަށް މީހުން އާންމުކޮށް ނިދާ ގަޑިތަކުގައި، ހުއްދަ ނުހޯދާ ވަނުން މަނާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.