[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 18 “ތިންވަނަ ބަހުޘް”

ދެންފަހެ އެކަހެރި ޚަބަރަކީ ޙުއްޖަތެއް ކަމާމެދު އިންކާރު ކުރާ ފަރާތްތައް ހުށަހަޅާ އަނެއް ޝުބުހައާމެދު ދަންނައެވެ. އެބައިމީހުންގެ ގާތުގައި އެކަހެރި ޚަބަރު ލިއްބައިދޭ ފައިދާއަކީ ‘ބުރަދަންހުރި ހީ’ ކުރުމެވެ. އެހެނީ އެކެއްގެ ފުށުން ކުށެއް މެދުވެރިވުމަކީ ވެދާނެކަމެކެވެ. ނުވަތަ ޣާފިލުކަމެއް މެދުވެރިވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ ހަނދާންވެސް ނެތިދާނެއެވެ. ޙުކުމްތަކުގައި ‘ބުރަދަންހުރި ހީ’ އަށް ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވާކަމުގައި އިއްތިތިފާޤުވެފައިވެއެވެ. ޢަޤީދާގެ މައްސަލަތަކުގައި މީގައި ހިފުން އެބައިމީހުންގެ ގާތުގައި ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ މައްޗަށް އެބައިމީހުން ދަލީލު ކުރަނީ ހީކުރުންތަކަށް […]