[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 15 “ދެވަނަ ބަހުޘް”

ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތްތައް ޛިކުރު ކުރަމުން ދާއިރު، އާޚިރަތް ދުވަހަށް ދެވިފައިވާ އަހައްމިއްޔަތު ހާމަކޮށްދޭ އަނެއްކަމަކީ އެދުވަހަށް ދެވިފައިވާ ގިނަގުނަވެގެންވީ ތަފާތު ނަންތަކެއް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ޛިކުރު ކުރައްވާފައި ވުމެވެ.