[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 9 “ފުރަތަމަ ބަހުޘް”

ފުރަތަމަ ބަޙުޘް: އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމުގެ އަހައްމިއްޔަތު އަދި އެކަމާގުޅިގެން އިންސާނާގެ ސުލޫކަށްކުރާ އަޘަރު. އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމީ އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެކެވެ. އަދި އެއީ އިސްލާމީ ޢާޤީދާގެ އަޞްލުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ޢަޤީދާއެއްވެސް މެއެވެ. ފަހެ ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމަށްފަހު، [މަރުވުމަށްފަހު] އަލުން ދިރުއްވައި، އާޚިރަތުގެ ގޮވައްޗަށް ފޮނުއްވޭނޭކަން ޤަބޫލުކުރުމަކީ ޢަޤީދާ އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ބިންގާކަން ކަށަވަރެވެ. އަދި އުޚުރަވީ ޙަޔާތުގެ ކަންތައްތަކާއި [ޤިޔާމަތުގެ] ޢަލާމާތްތަކަކީ ޣައިބަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ […]