[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 7 “މުޤައްދިމާ”

އަދި ހަތަރުވަނަ ފަޞްލު ދަންނައެވެ؛ ފަހެ އެއީ ޔައުޖޫޖު މައުޖޫޖު ފާޅުވުމުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ފަޞްލެވެ. މިވާހަކަތައް ފަށައިފައިވާނީ “ޔައްޖޫޖު” އަދި “މައުޖޫޖު” މިދެކަލިމަ ނެގިފައިވާ ގޮތާބެހޭގޮތުންނެވެ.