[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަރަކަ 6

ނަރަކަޔަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަދި ފުޅާ އަދި ފުން ތަނެކެވެ. ނަރަކައިގެ މިޞިފަތަށް އަހަރުމެންނަށް އެނގުނީ މިބަޔާންކުރާ ކަންތަށްތަކުގެ އަލީގައެވެ.