[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ވާހަކަ: ނުދެއްވާނުތޯއޭ އެދޭމާފު މަންމާ…؟

“މަންމާ. ބޭބެ ރޮނީ. މަންމާއޭ ކިޔާފަ އެބަ ގޮވާ” ޝަދާން އޭނަގެ ބޭބެ ކޮޓަރީގައި އޮވެގެން ރޯތީ މަންމަޔަށް ގޮވާލާފާ ބުންޏެވެ. ފަހާފޮށި ކައިރީގައި އިން ޝަމީލާ މި އަޑަށް ސަމާލުވުމެއްނެތި އޭނަ ކުރާމަސައްކަތް ކުރަމުން ދެއެވެ. ޢީދުދުވަހަށް ނިންމަން ވެފައި ގިނަ ހެދުންތަކެއް ހުރުމުން އޭނަ އުޅެނީ މި މަސައްކަތުގައި ވަރަށް އަވަދި ނެތި އެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ޝަދާން އައިސް މަންމަ ގާތު ބުންޏެވެ. “މަންމާ. ޔާސީން ބޭބެ ހަމަ ރޮނީ. މަންމަ އަންނާށޭ […]