[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަރަކަ 5

މިހާރު ނަރަކަވަނީ ކޮންތަނެއްގައި ކަމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިލާފް އުފެދިފައެވެ. ބައެއް ބޭކަލުން ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި ނަރަކަވަނީ އެންމެ ތިރީ ބިމުގައެވެ. އަނެއްބައި ބޭކަލުން ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި އުޑުގައެވެ. އަނެއްބައި ބޭކަލުން އެކަމާމެދު އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެއެވެ. އަދި މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ.