[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލްޖާހިލިއްޔަތު އަލްފިސްޤު – މިކަންކަމުގެ ބައިތަކާއި ޙުކުމްތަކާއި ޙަޤީޤަތް ބަޔާންކޮށްދިނުން

އަޞްލު ލިޔުއްވީ: ޞާލިޙް ބިން ފައުޒާނުލް ފައުޒާން ތަރުޖަމާ: އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް ޢަލީ (ރަހިމަހުﷲ) އަލްޖާހިލިއްޔާ ޖާހިލިއްޔަތަކީ އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރިން އެޙާލެއްގެ މަތީގައި ޢަރަބީން ތިބި ޙާލެވެ. އެއީ ﷲއާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި އަދި ދީނުގެ ޝަރުޢު ތަކާއިމެދު އެއްވެސް އެނގުމެއްނެތް ޖާހިލުކަމާއި ނަސަބާއި މެދު ފަޚުރުވެރިވުމާއި ބޮޑާކަމާއި ޖައްބާރުކަމާއި އަދި މިނޫންވެސް މިބާވަތުގެ ކަންކަމެވެ. އެއީ އެއްވެސް ޢިލްމެއް އެނގުމެއް ނެތް ނުވަތަ އެއްވެސް ޢިލްމަކާއި ތަބާވުމެއް ނެތް ޖާހިލުކަން ނިސްބަތްވެގެންވުމެވެ. ޝައިޚުލް އިސްލާމް […]