[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ ޢަލާމާތްތަކާއި ފޮތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް

ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ ޢަލާމާތްތައް 1. ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ ޢަލާމާތްތައް. * ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރުން. * މީހުންގެފަރާތުން މަދަޙައާއި ޘަނާ ލިބުމަށްނުއެދުމާއި، ބޮޑާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުން. * ޢިލްމު ލިބޭ މިންވަރަކަށް ތަވާޟުޢުވެރިކަން އިތުރުވުން. * މަޝްހޫރުކަމާއި، ބޮޑުކަމާއި، ދުނިޔެއަށް އެދުމުން ދުރުހެލިވުން. * ޢިލްމު ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. * އަމިއްލަ ނަފްސު ރަނގަޅުކަމުގައި ނުދެކުން. 2. ޢިލްމުން ފައިދާ ކުރުވުން: އެގޮތުން ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމަކުން ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި އެހެން މީސްތަކުންނަށް ފައިދާކުރުވުމަކީ ޢިލްމު […]