[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ އެއްބަޔަކު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ޙުކުމްކުރުމަށް ބޭނުންވާއިރު އަނެއްބަޔަކު ޝަރީޢަތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާނަމަ…

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ އެއްގޮތަށް ޙުކުމް ނުކުރާ ޤައުމުތަކުގައި އެޅެމުންދާ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެބައިމީހުންނަށް ވީ ވަރަކުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ އެއްގޮތަށް ޙުކުމްކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.