[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފިރިހެނާގެ ފައިކުރި ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ ތިރިކުރުން – 1

އިސްލާމްދީނަކީ ފުރިހަމަ ދީނެވެ. އެދީނުގައި މީސްތަކުން ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންވާނޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހެދުން އެޅުމާ އަދި ޒީނަތްތެރިވެ އުޅުމުގެ ޙުކުމްތަކާއި އަދަބުތައްވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން މިލިޔުމުގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ފައިކުރި ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ ތިރިކުރުމުގެ ޙުކުމާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.

ދެމަފިރިންއެކު ނަމާދެއް ކުރުން

ކައިވެނިކޮށް ނިމުމަށްފަހު ދެމަފިރިން އެކުގައި ދެ ރަކުޢަތް ނަމާދެއްކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ. އެއީ އަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ކިބައިން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ކަމެކެވެ. އަބޫޙުރައިޒް ކިޔާމީހަކު ޢަބްދުﷲ ބުން މަސްޢޫދުގެ އަރިހުގައި ދެންނެވިއެވެ.