[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: الحمدلله ކިޔާށެވެ.

ސްކޫލުގެ ކިޔަވާކުދިން ތިބީ ޓެސްޓް ހޯލުގައި ޓެސްޓް ހަދާށެވެ. ދަރިވަރުން ޓެސްޓް ހަދަން ތިއްބާ މުޅި ސްކޫލުން ކަރަންޓު ހިނގައްޖެއެވެ. ސްކޫލުގެ ޓެސްޓް ހޯލު ބަލަހައްޓަވަން ހުރި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ބޭރަށް ނިކުމެ ޚަބަރު ބަލާލިއިރު ކަރަންޓު ގޮސްގެން އުޅެނީ މުޅި ރަށުންނެވެ.

لا اله الا الله محمد رسول الله ގެ މާނަ

ފުރިހަމަ މުއުމިނަކަށްވެ އިސްލާމަކަށް ވެވޭނީ މި ދެ ކަލިމައިގެ މާނަ ދަސްކޮށް ހިތުގެ އަޑީން ޤަބޫލުކޮށް، ދުލުން ކިޔައި އެ ދެ ކަލިމައިން އެދެވޭ މުރާދެއް ތިމާގެ ޢަމަލުތަކުން ގެނެސް ގަނެގެންނެވެ.