[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 13

ސޫރަތުއްޝަރްޙު، ސޫރަތުލްފީލް އަދި ސޫރަތުލްޤަދްރް   ސޫރަތުއްޝަރްޙު އަދި ސޫރަތުލްފީލްގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޟަޢީފް (ބަލިކަށި) ރިވާޔަތެއް: 1. ((مَنْ قَرَأَ فِيْ الْفَجْرِ بِـ “أَلَمْ نَشْرَح” وَ”أَلَمْ تَرَكَيْفَ” لَمْ يرمد)) [ ((لا أصل له)) سلسلة الأحاديث الضعيفة / 67] މާނައީ: “ފަޖްރުލާހިނދު [އެބަހީ ފަތިސްނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތުގައި ނުވަތަ ފަތިސްނަމާދުގައި] ސޫރަތުއްޝަރުޙް އަދި ސޫރަތުލްފީލް ކިޔަވައިފި މީހާ ފަޤީރެއްނުވާނެއެވެ.[ނުވަތަ ލޮލަށް ޖެހޭ ބައްޔެއްކަމަށްވާ الرمد އެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.” ސޫރަތުލްޤަދްރުގެ […]