[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

“ކަލޭގަފާނު ހެޔޮ ޙާލުގައި ހުންނެވިއްޔާ، އެހެން ކޮންމެ މުޞީބަތަކީވެސް އާދައިގެ ކުޑަ ކަމަކެވެ.”

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ﷲ އާއި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه و سلم ދެކެ ލޯބިވާ ބަޔެއް ނަމަ އެފަދަ ވާހަކަތައް ދެކެވޭ ތަންތަނުގައި ނުތިބޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކަމީހުން ދިފާޢުވެސް ނުކުރާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ވާހަކަދައްކާ މީހުންނަށް ތާޢީދުވެސް ނުކުރާނެއެވެ.

އިސްލާމްދީނުގައި އަލިކަމާއި ފުރިހަމަކަން – ޑިމޮކްރެސީގައި އަނދިރިކަމާއި ގެއްލެނިވިކަން

ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ ވެރިންނާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނެވެ. އަދި މަޖްލިސް މެމްބަރުންނާއި އެހެނިހެން މަޤާމުތަކުގެ ބޭފުޅުންނެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ނިކަމެތި އިންސާނުންނެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ﷲ ގެ އަޅުންނެވެ. އަޑުއައްސަވާށެވެ. ނޫންނަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަކުރެވެނީ ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަށް “ޗެލެންޖު” ނޫންތޯއެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ތިޔަބައިމީހުނަށް ވުރެ، މާބާރުގަދަ ވެރިކަމާއި މުދާ އޮތް ތަނަވަސް، ކިތަންމެ ބަޔަކު ﷲ އާ އެއިލާހުގެ ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި “ޗެލެންޖު” ކޮށް ހެދިއެވެ. އެބައިމީހުންގެ ނިމުންވީ ކިހިނަކުން ތޯއެވެ؟ […]

ޢިލްމު އެދިގޮވަނީ ޢަމަލުކުރުމަށް 15

ދުލުން ހަމައެކަނި ބުނެލާ ބަސްތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޢިލްމަށް ޢަމަލުކޮށް، ޢަމަލުތަކުން މީސްތަކުންނަށް ކަންތަށް ބަޔާންކޮށްދީގެން ދީނަށް ގޮވާލުން މާފުރިހަމަވެފައި މޮޅެވެ.