[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޝިރްކު

ޝިރުކު އޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައީ ބައިވެރިވުމެވެ. ޝަރީކަކު ބައިވެރި ކުރުމެވެ. ޝަރީޢަތުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ޝިރުކުކުރުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައީ؛ ތައުޙީދުގެ ތިން ބައިން ކުރެ ބައެއްގައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާ އެހެން ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރި ކުރުމެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ތައުޙީދުލް އުލޫހިއްޔާގައި ޔަޢުނީ  ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާއެކު އެހެން ތަކެތި ބައިވެރި ކުރުމެވެ. ޝިރުކުކުރުމަކީ ތައުޙީދުގެ އިދިކޮޅެވެ. ޝިރުކުކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ފާފަ […]