[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަޅުކަމުގެ ވައްތަރުތައް

އަޅުކަމުގެ ނަންތަކާއި ވައްތަރުތައް ވަރަށްވެސް ގިނައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މިބަޔާންކުރާ ކަންތައް ވެއެވެ.  ނަމާދު ކުރުން، ޒަކާތްދިނުން، ރޯދަ ހިފުން، ޙައްޖުވުންވުން، ޛަބަޙަކުން (ކަތިލުން)، ނަދުރު ބުނުން، ޠަވާފުކުރުން، ތައުބާ ވުން، ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ބަހައްޓަންވާ ލޯބިވެތިކަން ބެހެއްޓުން، ބޮޑުކަންކަމަށް އެއިލާހުއާއި ވަކީލްކުރުން، ބިރު ގަތުމުގެ ބައެއް ވައްތަރު، الاستعانة(އިންސާނުންނަށް ނުކޮށްދެވޭ ވަރުގެ ބޮޑެތި ކަންކަމަށް ވާގިއެދުން)، الاستعاذة(يعنى ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދުން)  ޙިމާޔަަތައް އެދުން، الاستغاثة(ނަސްރަށް އެދުން)، دعاءކުރުމުގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް….. އަދި މިނޫންވެސް […]