[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަދަބުވެރިވުން

އިސްލާމް ދީނުގެ މަގަށް އަނބިމީހާ އަދަބު ވެރިކުރުވައި އަދި ފިރިމީހާއަށް ކިޔަމަންތެރިވާނޭ ރަނގަޅު އަޞްލުތައް ދަސްކޮށްދީ ހެދުމަކީ ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން އަނބިމީހާއަށް ލިބެންވާ ޙައްޤެކެވެ. އެއީ އަނބިމީހާ ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ ނަސޭޙަތްދީ ވިސްނައިދީ ހެދުމެވެ. ނަމަވެސް ހުތުރު އެއްޗެހިކިޔައި އަރައިރުންވެ ހެދުމެއް ނޫނެވެ. ނަސޭޙަތް ދީގެން ކިޔަމަންނުވިނަމަ އަނބިމީހާއާއެކު އެއްތާ ނިދުން ދޫކޮށްލުން ހުއްޓެވެ. އެވަރުން ނުފުދުނުނަމަ އަނިޔާނުވާނޭގޮތުން ޖަހައި ހެދުމެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އަންހެންމީހާގެ ހަށިގަނޑުން ތަނެއް ހަލާކުވެ ލޭއޮހުރުވާލުން މަނަލެވެ. އަދި މޫނާ އެނޫންވެސް ލަޠީފީ […]

ލެއި ގަނެވިއްކުން (2)

ލެއި ވިއްކުމަކީ ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ޙަރާމްކަން ވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި ސުންނަތުންނާއި އިޖުމާޢުން ޘާބިތުވެފައެވެ.