[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ކޮއްކޮގެ ކުޅޭއެއްޗެހީގެ ސަބަބުން…

މަންމަ ވެއްޓުނީ ކޮއްކޮގެ ކުޅޭ އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން. ކޮއްކޮ ކުޅެފައި ކުޅޭއެއްޗެހި ނުނަގާ ހުއްޓާ މަންމަ ފައިން އެރި ކައްސާލާފައި ވެއްޓުނީ. މަންމާ! ބައްޕާ! އަޅުގަނޑަށް މަޢާފްކުރައްވާ! އަޅުގަނޑުދެން އަބަދުވެސް މަންމަ އާއި ބައްޕަ ބުނުއްވާގޮތަށް ކުޅެ ނިންމާފައި ކުޅޭ އެއްޗެހި ނަގާނަން.

ރަނގަޅުގޮތުގައި އަނބިމީހާ ގެންގުޅުން

އެބަހީ ތިމާ ކައިބޮއިހަދާ ފެންވަރަށް އަނބިމީހާއަށްވެސް ކާންދިނުމެވެ. ތިމާ ފޭރާންލައި އުޅޭ ނިސްބަތަކުން އަނބިމީހާއަށްވެސް ފޭރާންދީ ނިވައިކޮށްދިނުމެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ތިމާ ގަމީސްބުރި ލައި ޓައީބައްދާފައި ހުންނަފަދައިން އަނބިމީހާވެސް ގަމީސް ބުރި ލައްވާ ޓައީ ބައްދުވަންވީ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެޔާ މުޅިން ޚިލާފަށް އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންގެ ހެދުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތަށް ތިމާގެ ފެންވަރުގެ ނިސްބަތުގައި ބެހެއްޓުމެވެ. އެއީ ފޭރާމުގެ ގިނަމަދުމިނާއި މޮޅުދެރަކަމުގެ ނިސްބަތުން ތިމާގެ ފެންވަރުގެ  ވާހަކައެވެ. އަދި ނުވަތަ ތިމާގެ އަނބިމީހާ ރީތި ފޭރާންލައްވައި ޒީނަތްތެރިކުރުވާ […]