[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ބޭބެގެ ރުމާ ނަގާދޭނީ ކޮންކުއްޖެއް؟

ދުވަހަކީ ވަރަށް ވައިގަދަ ދުވަހެކެވެ. ޢުމުރުން ހަތްދިހަ އަހަރަށް ވުރެ މައްޗަގޮސްފައިވައި މޫސާފުޅުބެ ހަވީރު ހިނގާލާފައި ގެއަށް އަންނަނިކޮށް އެ ބޭބެގެ ރުމާ ވަޔާއެކު ގޮސް ބިޔަ ގަހެއްގެ ގޮފިގަނޑެއްގައި އަޅައިގެންފިއެވެ.